PHONE:
(402) 735-7584

 ADDRESS:
2316 Hwy 69, Gresham, NE

Inventory

1973 CHEVROLET C60 For Sale In Gresham, Nebraska

1973 CHEVROLET C60 at www.tonnigesmotors.com1973 CHEVROLET C60 at www.tonnigesmotors.com
All
Photos
Videos

For Sale Price:$3,150

Description

1973 Chevy C60, 5x2, 17' Wood Box & Hoist